You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Bractwo Kurkowe Grodu Jelcz-Laskowice

Z EverybodyWiki Bios & Wiki
Skocz do:nawigacja, szukaj

Bractwo Kurkowe Grodu Jelcz-Laskowice
Państwo  Polska
Siedziba Jelcz-Laskowice
Data założenia 1986
Rodzaj stowarzyszenia Stowarzyszenie
Prezes Jerzy Urbaniak
Nr KRS 0000234056
Data rejestracji 10 maja 2005
Strona internetowa

Bractwo Kurkowe Grodu Jelcz-Laskowiceumundurowane stowarzyszenie założone zostało jako stowarzyszenie zwykłe 27 grudnia 1986 z inicjatywy Jerzego Wojciecha Urbaniaka w oparciu o treści zawarte w książce Tadeusza Adama Jakubiaka „Kurkowe Bractwa Strzeleckie w Wielkopolsce” – wyd. 1986 r. Podjęło ono działalność jako trzecie po Krakowskim Bractwie Kurkowym któremu udało się zachować ciągłość działania już od lat 60. i Bytomskim Bractwie Kurkowym reaktywowanym wiosną 1986 (pod koniec lat 40. XX w. bractwa kurkowe zostały decyzją władz PRL rozwiązane jako relikt społeczeństwa burżuazyjnego). Korzenie Bractwa Kurkowego Grodu Jelcz-Laskowice sięgają uchwały Rady Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej o nadaniu z początkiem 1987 r. praw miejskich aglomeracji wyrosłej o otoczeniu wsi Jelcz i Laskowice Oławskie.

Do Bractwa może należeć każdy, kto spełniając warunki zawarte w Statucie, Regule Brackiej, Kodeksie Honorowym (Rozdz.I), ukończył 30 lat lub ukończył 18 lat (Siculatores) i dla kogo hasło „BRATERSTWO – HONOR – OJCZYZNA” nie jest tylko pustym sloganem, interesuje się strzelaniem obywatelskim z broni historycznej, historią ziemi oławskiej oraz „w świadomości Braci zmazy nijakiej na honorze swoim nie nosząc, zobowiąże się przestrzegać Reguły brackiej, Polskiego Kodeksu Honorowego i Statutu”.

Bractwo Kurkowe Grodu Jelcz-Laskowice od roku 2003, jest członkiem Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej i Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.

Cele bractwa i sposoby ich realizacji[edytuj]

Cele Bractwa obejmują zadania w zakresie[edytuj]

 • 1. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • 2. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 • 3. krzewienia uczuć patriotycznych wśród młodego pokolenia, popularyzowanie tradycji i historii oręża polskiego, kształtowani i poszanowanie osobistej odpowiedzialności obywateli za dziś i jutro Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.
 • 4. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • 5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w tym zachowania dziedzictwa kulturowego ziemi dolnośląskiej, ze szczególnym uwzględnieniem terenu powiatu oławskiego oraz gminy i miasta Jelcz-Laskowice.
 • 6. kultywowanie tradycji polskich bractw kurkowych oraz upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
 • 7. upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym obywatelskich sportów strzeleckich,
 • 8. propagowanie stosowania zasad etycznych i honorowych we własnych szeregach i środowisku,
 • 9. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, oraz patriotyczne – skromne, w duchu życzliwości i tolerancji dla mniejszości narodowych, wychowywanie młodzieży.
 • 10. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
 • 11. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 • 12. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym np. etycznego łowiectwa jako formy gospodarowania w środowisku naturalnym.
 • 13. pomocy społecznej i działalności charytatywnej,
 • 14. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Sposobem realizacji jest[edytuj]

 • 1. Szeroko rozumiana popularyzacja celów Bractwa wśród współobywateli i młodego pokolenia poprzez pogadanki, spotkania, wystawy, zawody strzeleckie, działalność artystyczną i kolekcjonerską, w tym członków Bractwa,
 • 2. Budowa i zagospodarowanie w ramach inicjatywy społecznej ośrodka sportowo-rekreacyjnego i sportów strzeleckich,
 • 3. Prowadzenie i propagowanie działalności wychowawczej, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • 4. Proponowanie i propagowanie wśród młodzieży zachowań prospołecznych i przeciwdziałania patologiom,
 • 5. Współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami społecznymi w kraju i zagranicą, oraz samorządami, które w statutach stawiają sobie podobne cele,
 • 6. Wspieranie partnerstwa publiczno – prywatnego, oraz propagowanie współpracy organizacji pozarządowych (w tym organizacji pożytku publicznego) z organami samorządu i administracją publiczną.
 • 7. Prowadzenie działalności wydawniczej, kolportażowej czasopism, książek, broszur o tematyce z zakresu działania Bractwa,

Zobacz też[edytuj]

Linki zewnętrzne[edytuj]


This article "Bractwo Kurkowe Grodu Jelcz-Laskowice" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Bractwo Kurkowe Grodu Jelcz-Laskowice.Read or create/edit this page in another language[edytuj]